Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zlot miłośników marki Land Rover, pod nazwą LR ONLY (na potrzeby regulaminu w skrócie: Zlot), jest imprezą o charakterze rekreacyjnym i turystycznym. Celem imprezy jest spotkanie użytkowników i entuzjastów wszelkich pojazdów marki LAND ROVER, integracja społeczności „landroverowców”, wymiana doświadczeń, a także prezentacja bezpiecznych technik jazdy w terenie i rożnych sposobów nawigacji.
 2. Organizatorem Zlotu jest firma Moli Serwis Paweł Moliński, zarejestrowana pod adresem: ul. Krańcowa 67, 62-081 Przeźmierowo, reprezentowana przez Pawła Molińskiego
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i stanowi jedyną władzę upoważnioną do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosowania niniejszego regulaminu oraz do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących imprezy.
 4. Do obowiązków organizatora należy:
 • przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji zezwalającej na organizację i realizację Zlotu.
 • udostępnienie pola biwakowego
 • przygotowanie i poprowadzenie turystycznych wyjazdów w czasie trwania zlotu na terenie Poligonu Drawskiego
 • zapewnienie obsługi uczestników
 • przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do sprawnej realizacji programu Zlotu
 1. Miejsce Zlotu to Kemping InterNos Błędno 1 / Lubieszewo 78-520 Złocieniec
 2. Termin Zlotu 12-14 lipca 2024
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Zlotu
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zlotu bez podania przyczyn.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie REJESTRACJA, akceptacja niniejszego regulaminu i podpisanie oświadczenia Uczestnika oraz opłacenie kosztów uczestnictwa.
 2. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą zaliczki.
 3. W przypadku wolnych miejsc powyższych czynności można dokonać w biurze zlotu najpóźniej w dniu przybycia w Bazie Zlotu
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia informując zgłaszającego o podjęciu takiej decyzji.
 5. Każdy pojazd biorący udział w Zlocie ma obowiązek posiadania tablic i dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym oraz posiadanie Obowiązkowego Ubezpieczenia OC pojazdu.
 6. Każdy pojazd biorący udział w Zlocie musi być oznakowany naklejką Zlotu dostarczaną przez Organizatora w Biurze Zlotu. Pojazdy nieoznakowane nie mają prawa przebywać na terenie bazy Zlotu i poruszać się po Poligonie Drawskim.
 7. Na pojazdach biorących udział w Zlocie zezwala się na umieszczenie wszelkich reklam i oznakowań pod warunkiem, że nie będą to reklamy podmiotów zajmujących się konkurencyjną działalnością wobec sponsorów lub organizatorów Zlotu. Organizator pozostawia sobie wyłączne prawo do interpretacji pojęcia działalności konkurencyjnej.
 8. Każdy Uczestnik bierze udział w Zlocie na własną odpowiedzialność, co potwierdza stosownym oświadczeniem, stanowiącym integralną część zgłoszenia.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do dbałości o środowisko naturalne, udzielania wszelkiej pomocy ewentualnym ofiarom wypadków, zapinania w czasie jazdy pasów bezpieczeństwa, stosowania się do poleceń Organizatora, przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej.
 10. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie straty jakie spowoduje sam lub jego pojazd. Akceptując regulamin własnoręcznym podpisem Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z organizacją Zlotu, z wyjątkiem przypadków gdy wypadek był zamierzony bądź wynikał z rażącego zaniedbania. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień.

III. KOSZTY UCZESTNICTWA:

 1. Koszt uczestnictwa (wpisowe) zależy od daty zgłoszenia uczestnictwa potwierdzonego wpłatą 30% – 100% zaliczki na konto organizatora i wynosi:
 • – dla zgłoszeń dokonanych do dnia 30.04.2024 – 500,- zł
 • – dla zgłoszeń dokonanych w dniach 01.05.2024 – 24.05.2024 – 550,- zł
 • – dla zgłoszeń dokonanych w dniach 25.05.2024 – 20.06.2024 – 600,- zł
 • – dla zgłoszeń dokonanych od dnia 21.06.2024 – 650,- zł

Wpisowe obejmuje 1 pojazd z 2 osobami.

 1. Koszt uczestnictwa każdej dodatkowej osoby powyżej 12-go roku życia – 100,- zł

Dzieci poniżej 12-go roku życia – bezpłatnie

 1. Koszt uczestnictwa obejmuje:
 • prawo wjazdu i biwakowania na terenie bazy zlotu
 • prawo do korzystania z wszelkich atrakcji przygotowanych przez organizatora dla uczestników
 • prawo do poruszania się po terenie Poligonu Drawskiego po wyznaczonych trasach w czasie trwania zlotu i zgodnie z jego programem
 • identyfikatory na samochód, koszulki zlotowe i inne gadżety przygotowane dla uczestników
 1. Jeśli uczestnik chce otrzymać fakturę VAT za udział w Zlocie zobowiązany jest do zaznaczenia takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym oraz pozostawienie odpowiednich danych. Brak podania danych uniemożliwia wystawienie faktury w późniejszym terminie.
 1. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Uwaga!
  Bardzo ważne informacje dla zagranicznych uczestników LR ONLY 2024
  Ze względu na bardzo restrykcyjne warunki panujące w wojsku każdy cudzoziemiec musi przesłać nam formularz rejestracyjny najpóźniej do 10 czerwca!

IV. UWAGI KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed i w trakcie trwania Zlotu.
 2. Wszelkie zmiany podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej przed Zlotem, bądź na Tablicy Ogłoszeń w Biurze Zlotu w trakcie jego trwania.